Forby samarbeid mellom kommuner?

I kommune-norge pågår det for tida en diskusjon som trolig oppleves å være for spesielt interesserte, men som berører svært prinsipielle sider av organiseringen av kommunene vi alle bor i. Sakens kjerne er om det fortsatt skal være forbudt for en gruppe kommuner å ha et helhetlig samarbeid innen flere områder.

I dag er lovverket faktisk slik at det i hovedsak bare er lagt til rette for et samarbeid fra saksområde til saksområde, uten en felles politisk og administrativ overbygning for alle samarbeidsområder.

Noen kommunesamarbeid er i dag organisert som interkommunale selskaper (IKS, med egen lov), for eksempel innen renovasjonsområdet. Skal de samme kommunene som har renovasjonsselskapet også samarbeide om for eksempel barnevern, blir det gjerne organisert på annen måte med en annen politisk/administrativ styringsform, for eksempel ved at en av kommunene opererer som vertskommune.

Og slik fortsetter det med organisering av samarbeid om legevaktordning, it-løsninger, osv. Oppdelt, enkeltvis, og ikke sjelden med en en relativt svak kobling tilbake til kommunestyrene i eierkommunene. NIVI Analyse har på oppdrag av KS laget et notat som beskriver status om interkommunalt samarbeid (pdf, 2010).

Etter å ha gitt tillatelse til to nasjonale forsøk i Nord-Trøndelag med utprøving av en modell for et mer helhetlig kommunesamarbeid innen flere områder, har regjeringen nå fremmet et lovforslag som åpner for å tillate dette. Lovforslaget om den såkalte samkommune-modellen er nå ute på høring, og debatteres åpenbart heftig i mange organer med interesse i hvordan kommunene kan organisere sin virksomhet.

Hovedstyret i kommunenes interesseorganisasjon KS var tidlig ute allerede før sommeren med sin uttalelse, som konkluderer med at den nye modellen for interkommunalt samarbeid ikke bør tillates. Forbrukerrådet (noe overraskende) gikk ut med samme konklusjon. Buskerud fylkeskommune og Ålesund kommune konkluderer i sine uttalelser også med at slikt samarbeid ikke bør tillates. Flere uttalelser kommer sikkert til innen fristen i oktober, både for og i mot.

Overhalla kommune deltar sammen med Namsos, Namdalseid og Fosnes kommuner i Midtre Namdal samkommune. I fire år (fra 09.09.09) får vi ha dette som et forsøk med en organisering som loven ellers ikke tillater. Vi er landets andre samkommune, Verdal og Levanger var først ute (Innherred samkommune). Begge samkommunene har over tid utviklet et forpliktende samarbeid på en rekke områder. I Midtre Namdal gjelder dette blant annet:

 • barnevern
 • miljø og landbruk
 • næringsutvikling
 • kommuneoverlege
 • legevakt
 • skatteoppkrever
 • IKT

Vi er nå i ferd med å etablere også felles organisering av NAV, og flere samarbeidsområder vurderes. I Midtre Namdal hadde vi også tidligere samarbeid innen stort sett de samme områdene som vi har nå, men med en mer fragmentert organisering. Enkelt sagt gikk dette ut på at det for hver samarbeidsordning var et eget lite styre med representanter fra deltakerkommunene. I tillegg var det et regionråd med to politikere fra hver kommune, som i praksis hadde få konkrete oppgaver, ut over å være et politisk forum hvor felles interesser kunne drøftes og formidles.

Etter å ha prøvd dette noen år, ble samarbeidet evaluert. Konklusjonen ble kort sagt at en ønsket å få samlet samarbeidsområdene under en felles «paraply» for å få et mer helhetlig grep om samarbeidet. Etter å ha søkt staten, fikk vi av Kongen i statsråd tillatelse til å prøve ut samkommunemodellen. Vi har nå et samkommunestyre bestående av 23 representanter (Overhalla 5, Namsos 11, Namdalseid 4 og Fosnes 3), med en ordfører og en administrasjonssjef i ledelse av samkommunen. Ordfører- og administrasjonssjefsrollene går på omgang (1 år hver) mellom hhv. ordførerne og rådmennene i eierkommunene.

Det er selvsagt for tidlig å trekke noen konklusjon om hvor vellykket samarbeidet vårt nå fungerer. Modellen skal prøves ut, politikk skal utøves i det nye samkommunestyret og tjenestene skal utvikles. Dette skal senere evalueres.

Så kan en jo spørre seg hvorfor flere sentrale aktører i det offentlige nå ikke vil at vår modell for samarbeid skal tillates. Argumentene er i korte trekk at man ser demokratiske problemer med organiseringen, og at man i stedet mener at kommunene bør slå seg sammen.

Det finnes åpenbart argumenter for at det bør bli færre kommuner i landet. Og det finnes argumenter for det motsatte. Spørsmålet er likevel om det først og fremst skal være mangelen på lovlige og funksjonelle samarbeidsformer mellom kommunene, som skal resultere i ønsket (for de som mener det) kommunestruktur. Spørsmålet er også om samkommunemodellen er dårligere på demokrati enn de øvrige samarbeidsformene som dagens lovverk tillater. Jeg tror svaret på begge spørsmål er nei.

Vil man slå sammen kommuner, bør argumentene for dette kunne stå på egne ben, uten hjelp av et snevert lovverk for samarbeidsmuligheter.

Med den geografien vi har i landet, vil det trolig være behov for kommunesamarbeid nær sagt uansett hvilken kommunestruktur som kommer. Å legge for snevre begrensninger på hvilke former for samarbeid som tillates, kan resultere i dårligere løsninger for kommunene og deres tjenestemottakere.

Har du synspunkter, hører jeg gjerne fra deg! 🙂

4 kommentarer om “Forby samarbeid mellom kommuner?

  • Kommunesammenslåing er en stor debatt i seg selv. Så langt har det ikke vært noen politisk stemning for en slik løsning i våre samarbeidskommuner, og flertallet ser interkommunalt samarbeid som et godt alternativ. Så får framtida vise…

 1. Jeg synes det virker litt merkelig dersom hver av kommunene i en slik samkommunemodell (i tillegg til utgifter til felles administrasjon) skal lønne hver sin kommuneadministrasjon med rådmann og ha hver sin ordfører. Det er jo ikke mange områder igjen å råde over når samarbeidet blir så omfattende. Vil vel være naturlig å tenke på en sammenslåing av kommunene i framtiden?

  Ser at Inderøy kommune foreløpig ikke har hatt noen økonomiske besparelser ved å delta i INVEST samarbeidet. Her har utgiftene heller økt. Dette er likevel bedre enn samarbeid gjennom IKS, hvor kommunene fort mister kontroll og selskapet styrer seg selv. Det som starter som en mulighet til å drive økonomisk og rasjonelt, ender ofte opp med høyere kostnader, da styret i et IKS ofte har egen vekst og nye investeringer som fokus.

  • Da vi gikk inn samkommunemodellen hadde vi en portefølje budsjettmessig på ca 5 % av kommunenes budsjetter. Kommunene har jo enkeltvis fortsatt selv styring med de tyngste områdene som barnehager, skoler, helse, pleie/omsorg, i tillegg til teknisk, kultur m.m. Vi har riktignok også faglige nettverk innen flere av disse områdene også, så samarbeidet er bredere enn det 5 % antyder. Samkommunen har ingen tung administrasjon. Vi har en assisterende administrasjonssjef i hel stilling, som bistår samkommunens ordfører og adm.sjef (tilleggsverv for ordfører/rådmann i en av kommunene etter tur). Samarbeid om tjenester og politikk krever styring, uansett organisering.

   Vi gjennomførte en omfattende ekstern evaluering av tidligere samarbeid før overgangen til samkommuneorganisering. Evalueringen konkluderte med gode resultater både for utvikling av kompetanse, kvalitet på tjenestene og økonomi – men viste et klart behov for en mer helhetlig politisk og administrativ styring. Kommunene ønsket en balansert modell med likeverdige parter i fellesskapet, og en mer robust modell som kan håndtere flere samarbeidsområder. Samhandlingsreformen er et stikkord her. Derfor samkommune.

   Ellers enig i at IKS’er kan gi utfordringer, selv om de kan fungere på avgrensede områder. Men ingen løsning for bredere samarbeid.
   Har ingen fasit på framtida og om sammenslåing en gang kan bli aktuelt. Tror nok svaret er mer nyansert enn ja eller nei. 🙂

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s